Zh:Translations

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca de en es it ru tr zh

要为文章添加翻译,需要在翻译的文章标题前加语言代码前缀。例如:

  • English: en:Main_Page
  • Español: es:Main_Page
  • Deutsch: de:Main_Page
  • 中文: zh:Main_Page

文章标题也应使用翻译语言。同样的规则适用于任何并非翻译的文章,比如撰写尚未存在的新文章,仍需附加语言代码前缀。

获取更多信息,请访问论坛当前的讨论 [1] 以及 讨论页.