Difference between revisions of "Cs:HOWTO: Install LAMPP / XAMPP web development environment"

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
(Created the page.)
 
(Grafická úprava článku.)
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
XAMPP is a complete set of integrated applications for localised web development. It includes updated versions of Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin, Proftpd. It's called XAMPP now because it works on Win32 and OS/X also.
+
XAMPP je kompletní sada integrovaných aplikací pro lokalizovaný webový vývoj. Zahrnuje aktualizované verze Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin, Proftpd. Teď je nazýván XAMPP, protože funguje na Win32 a také na OS/X.
  
The site for download and general installation instructions is here: [http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html].
+
Stránka pro stažení a hlavní instalační instrukce jsou [http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html zde].
  
  
----
+
=Instalace=
 +
 
 +
Po stažení programu proveďte následující úkony.
 +
 
 +
Nejprve spusťte Terminál a přihlaste se jako root:
 +
{{Console| <pre class="clear"> su </pre>}}
 +
 
 +
 
 +
Potom rozbalte stažený balíček do adresáře /opt:
 +
{{Console| <pre class="clear"> tar xvfz xampp-linux-1.7.4.tar.gz -C /opt </pre>}}
  
After downloading simply type in the following commands:
+
{{Warning|'''Pro instalaci XAMPP používejte pouze tento příkaz. NEPOUŽÍVEJTE žádné nástroje Microsoft Windows k rozbalení archivu, nebude to fungovat.'''}}
Go to a Linux shell and login as the system administrator root:
 
su
 
  
Extract the downloaded archive file to /opt:
+
{{Warning|'''Varování 2: Již instalované verze XAMPPu jsou tímto příkazem přepsány!!!'''}}
tar xvfz xampp-linux-1.7.4.tar.gz -C /opt
 
  
Warning: Please use only this command to install XAMPP. DON'T use any Microsoft Windows tools to extract the archive, it won't work.
 
  
Warning 2: already installed XAMPP versions get overwritten by this command.
+
To je vše. XAMPP je nyní nainstalován v adresáři '''/opt/lampp'''.
  
That's all. XAMPP is now installed below the /opt/lampp directory.
+
Pro start XAMPPu zadejte tento příkaz:
  
To start XAMPP simply call this command:
+
{{Console| <pre class="clear">
 
/opt/lampp/lampp start
 
/opt/lampp/lampp start
 +
</pre>}}
  
You should now see something like this on your screen:
+
Měli by jste teď vidět něco podobného na vaší obrazovce:
  
 +
{{Console| <pre class="clear">
 
Starting XAMPP 1.7.4...
 
Starting XAMPP 1.7.4...
 
LAMPP: Starting Apache...
 
LAMPP: Starting Apache...
Line 30: Line 37:
  
 
Ready. Apache and MySQL are running.
 
Ready. Apache and MySQL are running.
 
+
</pre>}}
 
----
 
----
  
Now for the Sabayon / Gentoo specific instructions:
+
Nyní specifické instrukce pro Sabayon:
  
at terminal, do:
+
V terminálu zadejte:
<code>
+
{{Console| <pre class="clear">
 
su
 
su
 +
</pre>}}
  
 +
{{Console| <pre class="clear">
 
ln -s /opt/lampp/lampp /usr/bin/lampp
 
ln -s /opt/lampp/lampp /usr/bin/lampp
 +
</pre>}}
 +
 +
Otevřete soubor '''/etc/conf.d/local''':
  
 +
{{Console| <pre class="clear">
 
nano /etc/conf.d/local
 
nano /etc/conf.d/local
</code>
+
</pre>}}
  
then add lines in there to control the startup and shutdown;
+
a přidejte tam řádky pro kontrolu startu a vypnutí:
  
 
  <nowiki>
 
  <nowiki>
Line 68: Line 81:
 
</nowiki>
 
</nowiki>
  
Here a list of missing security in XAMPP:
+
=Seznam bezpečnostních mezer v XAMPP=
  
The MySQL administrator (root) has no password.
+
MySQL administrator (root) nemá žádné heslo.
  
The MySQL daemon is accessible via network.
+
MySQL daemon je přístupný přes síť.
  
ProFTPD uses the password "lampp" for user "nobody".
+
ProFTPD používá heslo "lampp" pro uživatele "nobody".
  
PhpMyAdmin is accessible via network.
+
PhpMyAdmin je přístupný přes síť.
  
Examples are accessible via network.
+
Příklady(Examples) jsou dostupné přes síť.
  
MySQL and Apache running under the same user (nobody).
+
MySQL a Apache běží pod stejným uživatelem (nobody).
  
  
  
So call the lampp security:
+
Takže se postarejte o bezpečnost serveru. Zadejte proto příkaz
  
<code>
+
{{Console| <pre class="clear">
 
lampp security
 
lampp security
 +
</pre>}}
  
</code>
+
a zadejte hesla pro váš systém.
and enter passwords for your system.
 
  
Now you can set up an FTP client like FireFTP in Firefox, or FileZilla. Add a connection and point it to localhost, with user ''nobody'', and whatever password you gave in the security mode.
+
Nyní můžete nastavit FTP klienta, například FireFTP ve Firefoxu, nebo FileZilla. Přidejte připojení a nasměrujte jej na localhost, s uživatelem ''nobody'', a jakýmkoliv heslem, které jste zadali v security módu.
  
When you connect via FTP to this it is going into /opt/lampp/htdocs. So all your web pages will be started from there.
+
Pokud se připojíte přes FTP, dostanete se do složky '''/opt/lampp/htdocs'''. Takže všechny vaše webové stránky budou začínat odtud.

Latest revision as of 09:31, 7 August 2013

XAMPP je kompletní sada integrovaných aplikací pro lokalizovaný webový vývoj. Zahrnuje aktualizované verze Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin, Proftpd. Teď je nazýván XAMPP, protože funguje na Win32 a také na OS/X.

Stránka pro stažení a hlavní instalační instrukce jsou zde.


Instalace

Po stažení programu proveďte následující úkony.

Nejprve spusťte Terminál a přihlaste se jako root:

 su 


Potom rozbalte stažený balíček do adresáře /opt:

 tar xvfz xampp-linux-1.7.4.tar.gz -C /opt 
Stop.png
Pro instalaci XAMPP používejte pouze tento příkaz. NEPOUŽÍVEJTE žádné nástroje Microsoft Windows k rozbalení archivu, nebude to fungovat.
Stop.png
Varování 2: Již instalované verze XAMPPu jsou tímto příkazem přepsány!!!


To je vše. XAMPP je nyní nainstalován v adresáři /opt/lampp.

Pro start XAMPPu zadejte tento příkaz:

/opt/lampp/lampp start

Měli by jste teď vidět něco podobného na vaší obrazovce:

Starting XAMPP 1.7.4...
LAMPP: Starting Apache...
LAMPP: Starting MySQL...
LAMPP started.

Ready. Apache and MySQL are running.

Nyní specifické instrukce pro Sabayon:

V terminálu zadejte:

su
ln -s /opt/lampp/lampp /usr/bin/lampp

Otevřete soubor /etc/conf.d/local:

nano /etc/conf.d/local

a přidejte tam řádky pro kontrolu startu a vypnutí:

# Here is where you can put anything you need to start
# that there is not an init script for.

local_start() {
    # This is a good place to load any misc programs
    # on startup (use &>/dev/null to hide output)
    /opt/lampp/lampp start
    # We should always return 0
    return 0
}

local_stop() {
    # This is a good place to unload any misc.
    # programs you started above.
    /opt/lampp/lampp stop
    # We should always return 0
    return 0
}

Seznam bezpečnostních mezer v XAMPP

MySQL administrator (root) nemá žádné heslo.

MySQL daemon je přístupný přes síť.

ProFTPD používá heslo "lampp" pro uživatele "nobody".

PhpMyAdmin je přístupný přes síť.

Příklady(Examples) jsou dostupné přes síť.

MySQL a Apache běží pod stejným uživatelem (nobody).


Takže se postarejte o bezpečnost serveru. Zadejte proto příkaz

lampp security

a zadejte hesla pro váš systém.

Nyní můžete nastavit FTP klienta, například FireFTP ve Firefoxu, nebo FileZilla. Přidejte připojení a nasměrujte jej na localhost, s uživatelem nobody, a jakýmkoliv heslem, které jste zadali v security módu.

Pokud se připojíte přes FTP, dostanete se do složky /opt/lampp/htdocs. Takže všechny vaše webové stránky budou začínat odtud.