Ca:HOWTO: Finding right network kernel driver

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca en

Per saber els mòduls que heu d'usar, la manera més simple és fer cat en el registre del fitxer i buscar amb grep l'entrada eth. Això funcionarà sempre que Sabayon linux hagi reconegut la vostra tarja ethernet (en la majoria de casos). En aquest exemple busquem les entrades eth0 i eth1; si teniu més targes, simplement afegiu-les al final eth[0,1,2,3,n] n = última tarja ethernet.

cat /var/log/messages|grep eth[0,1]\:

 
Jul 22 07:46:44 mazinga [4294688.198000] e100: eth0: e100_probe: addr 0xd4000000, irq 19, MAC addr 00:06:29:E9:77:40
Jul 22 07:46:44 mazinga [4294688.213000] eth1: VIA Rhine II at 0x17800,00:11:2f:09:fc:1f, IRQ 20.
Jul 22 07:46:44 mazinga [4294688.214000] eth1: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 01e1 Link 45e1.
Jul 22 07:46:59 mazinga [4294756.820000] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex

A les línies anteriors podem veure que necessitem usar e100 i VIA Rhine (que usa via_rhine)

Per veure les mòduls que suporta el vostre kernel feu:

ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net

i si necessiteu informació detallada d'un mòdul (per a via_rhine en aquest cas)

modinfo via_rhine

 
filename:       /lib/modules/2.6.16-reiser4-r3conan/kernel/drivers/net/via-rhine.ko
author:         Donald Becker <[email protected]>
description:    VIA Rhine PCI Fast Ethernet driver
license:        GPL
vermagic:       2.6.16-reiser4-r3conan preempt K7 REGPARM gcc-4.1
depends:
alias:          pci:v00001106d00003043sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001106d00003065sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001106d00003106sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001106d00003053sv*sd*bc*sc*i*
parm:           rx_copybreak:VIA Rhine copy breakpoint for copy-only-tiny-frames (int)
parm:           debug:VIA Rhine debug level (0-7) (int)
parm:           max_interrupt_work:VIA Rhine maximum events handled per interrupt (int)


si no teniu mòduls instal·lats en el vostre sistema podeu provar lspci | grep Ethernet

 
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 78 )
00:13.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 08 )

I busqueu al Google quins mòduls suporten la vostra tarja.

Si teniu múltiples targes ethernet, és una bona pràctica assignar-los un àlies a /etc/modules.d/aliases ,en aquest cas seria

 
alias eth0 e100
alias eth1 via_rhine


Això un previndrà d'intercanvis entre eth0 i eth1 que a vegades passen degut a alguns errors en coldplug/udev, ja que el primer controlador que es carrega és eth0, i no sempre és el que volem. Hem de saber exactament quina tarja és la eth0 i la eth1 per poder configurar la xarxa.