Ca:HOWTO: Checking the integrity of a LiveCD or LiveDVD

From Sabayon Wiki
Jump to: navigation, search
i18n: ca en es it

Molta gent sap que es pot comprovar si un fitxer ISO és correcte comparant el md5sum del fitxer ISO descarregat amb el md5sum que està penjat als servidors. Per exemple:

localhost fitzcarraldo # md5sum SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso
645600788920443b372baae3544acffa SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso
localhost fitzcarraldo # 

cf. el cotingut de ftp://bo.mirror.garr.it/mirrors/sabayonlinux/SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso.md5 és: 645600788920443b372baae3544acffa SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso

per tant, la imatge ISO (el fitxer) que he descarregat és correcte.


Malgrat tot, necessitem un mètode diferent per comprovar la integritat del propi CD/DVD. Heu de seleccionar la casella de verificació a K3b (o del programa gravador que feu servir) abans de gravar al DVD/CD, però si us n'heu oblidat o encara teniu dubtes, llavors els mètodes següents us poden servir per comprovar la integritat del CD/DVD que haureu gravat:

Mètode 1

Si sabeu la md5sum que hi ha al servidor, podeu trobar la md5sum del liveDVD/CD que heu gravat i comparar-los entre ells.

a) Inicieu SL normalment des del disc dur i introduïu el LiveDVD/CD.

b) Feu el següent en una terminal (dues ordres):

localhost fitzcarraldo # isoinfo -d -i /dev/cdrom
CD-ROM is in ISO 9660 format
System id: LINUX
Volume id: Sabayon Linux - x86-64
Volume set id:
Publisher id:
Data preparer id:
Application id: MKISOFS ISO 9660/HFS FILESYSTEM BUILDER & CDRECORD CD-R/DVD CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDALE (C) 1997 J.PEARSON/J.SCHILLING
Copyright File id:
Abstract File id:
Bibliographic File id:
Volume set size is: 1
Volume set sequence number is: 1
Logical block size is: 2048
Volume size is: 2282392
El Torito VD version 1 found, boot catalog is in sector 751
Joliet with UCS level 3 found
Rock Ridge signatures version 1 found
Eltorito validation header:
  Hid 1
  Arch 0 (x86)
  ID ''
  Key 55 AA
  Eltorito defaultboot header:
    Bootid 88 (bootable)
    Boot media 0 (No Emulation Boot)
    Load segment 0
    Sys type 0
    Nsect 4
    Bootoff 2F0 752
localhost fitzcarraldo # dd if=/dev/cdrom bs=2048 count=2282392 conv=notrunc,noerror | md5sum
2282392+0 records in
2282392+0 records out
645600788920443b372baae3544acffa -
4674338816 bytes (4.7 GB) copied, 594.962 s, 7.9 MB/s
localhost fitzcarraldo # 

Noteu que el valor que he usat per bs= en la segona ordre és el "Logical block size" que m'ha mostrat la primera ordre, i que el valor que he usat a count= en la segona ordre és el "Volume size" que m'ha mostrat la primera ordre. Assegureu-vos que useu els valors que us retorna quan vosaltres executeu la primera ordre.

La seqüència alfanumèrica mostrada hauria de ser igual que la md5sum publicada en el servidor sempre que hagueu gravat el LiveDVD/CD usant el mode 'session at once' (single session, disk-at-once), no si heu usat el mode 'track at once' (multi-session, track-at-once).

En aquest exemple (SL x86-64 3.4f), la md5sum publicada en el servidor per la ISO és: 645600788920443b372baae3544acffa SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso

Noteu que coincideix la md5sum de /dev/cdrom que ha mostrat la segina ordre d'abans, per la qual cosa la gravació és correcta. Si no coincidicin els valors, llavors vol dir que el LiveDVD/CD està mal gravat i necessiteu gravar-ne un altre.


Mètode 2

Si sabeu que la ISO que heu baixat del servidor és correcta (perquè heu comprovat la md5sum), podeu crear una imatge ISO del LiveDVD/CD i comparar-la amb la ISO que sabeu que és correcta.

(En l'exemple anterior suposem que la ISO descarregada és en l'escriptori. En cas contrari, altereu el camí d'acord amb la ubicació en el vostre equip.)

a) Inicieu SL normalment des del disc dur i introduïu el LiveDVD/CD.

b) Executeu les tres ordres següents en una terminal:

localhost fitzcarraldo # isoinfo -d -i /dev/cdrom
CD-ROM is in ISO 9660 format
System id: LINUX
Volume id: Sabayon Linux - x86-64
Volume set id:
Publisher id:
Data preparer id:
Application id: MKISOFS ISO 9660/HFS FILESYSTEM BUILDER & CDRECORD CD-R/DVD CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDALE (C) 1997 J.PEARSON/J.SCHILLING
Copyright File id:
Abstract File id:
Bibliographic File id:
Volume set size is: 1
Volume set sequence number is: 1
Logical block size is: 2048
Volume size is: 2282392
El Torito VD version 1 found, boot catalog is in sector 751
Joliet with UCS level 3 found
Rock Ridge signatures version 1 found
Eltorito validation header:
  Hid 1
  Arch 0 (x86)
  ID ''
  Key 55 AA
  Eltorito defaultboot header:
    Bootid 88 (bootable)
    Boot media 0 (No Emulation Boot)
    Load segment 0
    Sys type 0
    Nsect 4
    Bootoff 2F0 752
localhost fitzcarraldo # cd /
localhost / # dd if=/dev/cdrom bs=2048 count=2282392 conv=notrunc,noerror > SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso
2282392+0 records in
2282392+0 records out
4674338816 bytes (4.7 GB) copied, 612.163 s, 7.6 MB/s
localhost / # diff SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso /home/fitzcarraldo/Desktop/SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso
localhost / # 

Noteu que el valor que he usat per bs= en la tercera ordre és el "Logical block size" que m'ha mostrat la primera ordre, i que el valor que he usat per count= en la tercera ordre és el "Volume size" que m'ha mostrat la primera ordre. Assegureu-vos que useu els valors que us retorna quan vosaltres executeu la primera ordre.

Si el resultat de diff (ordre que compara dos fitxers) és només l'indicador del sistema habitual, llavors els fitxers són identics i la gravació és correcta. En l'exemple anterior ho era.

Si el resultat fos:

Files SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso and /home/fitzcarraldo/Desktop/SabayonLinux-x86_64-3.4f.iso differ

llavors el liveDVD/CD està mal gravat o és erroni, i necessiteu gravar-ne un altre.


Mètode 3

Si només teniu Windows instal·lat en el vostre disc dur, podeu usar una aplicació de programari de prova (shareware) per fer una comprovació similar a la que hem fet en algun dels mètodes anteriors -- podeu trobar més detalls a la pàgina: http://www.mepis.org/docs/en/index.php/Checking_the_integrity_of_a_Live_CD


DUES ADVERTÈNCIES:

1. No hem comprovat si el mètode per Windows referenciat a la pàgina anteriorment mencionada funciona, per la qual cosa, utilitzeu-ho al vostre risc.

2. El mètode per comprovar la integritat d'un liveCD en Linux que es dóna a la pàgina web anterior no em funciona a mi. Si jo dono la ordre md5sum /dev/cdrom no em torna el mateix md5sum que el publicat en els servidors malgrat que el LiveCD és correcte. O sigui que millor no utilitzeu aquest mètode en Linux, useu millor un dls altres dos mètodes explicats en aquest article del wiki.


Enviat per Fitzcarraldo el 24.10.07